دستگاه آشكارساز مواد منفجره   (RAD200)   آشكارساز مواد منفجره ساخت شركت تحقيقاتي توليدي ردياب شيمي، بر اساس فناوري نوين طيف سنجي تحرك يوني (IMS) بوده و به صورت يك دستگاه ايستگاهي عملياتي با كاربرد بازرسي هاي امنيتي جهت شناسايي مواد منفجره ، داراي مشخصات زير مي‌باشد: الف) مواد منفجره مورد شناسايي: , NTO , NQ , PETN , RDX(C4) , HMX , DNT, TNT  CL20مي‌باشد.  دستگاه قابليت آشكارسازي و تنظيم براي مواد منفجره جديد را داراست. ب) نمونه برداري:  توسط يك جاروبرقي قابل حمل يا نمونه برداري دستي روي فيلتر صورت مي‌گيرد. ج) نرم افزار: دستگاه داراي نرم‌افزار اختصاصي نمايش‌دهنده طيف تحرك يوني ،همراه با شناسائي نوع ماده منفجره مي‌باشد. برنامه داراي قابليت تنظيم و شناسايي مواد جديد را دارد.  د) حساسيت: دستگاه قادر به شناسايي مواد منفجره در مقادير حدود نانوگرم مي‌باشد.  ه) تميز شدن دستگاه: به صورت خودكار، با سرعت تميز شده و آماده آزمايش بعدي مي‌گردد.  و) زمان آماده شدن:  از موقع روشن نمودن، حدود 50 دقيقه  ز) زمان پاسخ:  حدود 8 ثانيه  ح) برق دستگاه :  V Ac 220  ،  Hz 50